عرضه کننده در سطح کل کشور با فروشگاه های زنجیره ای بزرگ